Vår vision är nämligen inte bara att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Miljömärkning för drivmedel

Regeringen har beslutat att införa en ändring gällande miljömärkning för drivmedel. Energimyndigheten har arbetat fram riktlinjer för detta. Ikraftträdandet av de nya kraven att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel verkställdes den 1 oktober 2021. Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer, transporter som sammantaget utgör en komplicerad infrastruktur är det inte möjligt att informera om pumpens exakta innehåll men sammantaget för hela verksamheten. En enkel liknelse är när du köper s.k. ”grön el”. El i elnätet och i ditt vägguttag går inte att särskilja var den kommer, men om du köper ”grön el” säkerställer elbolaget att de producerar eller köper motsvarande mängd el som är baserad på hållbar och miljövänlig tillverkning. I framtiden kommer du precis som tidigare att få den bästa översikten vid läsning på St1s hemsida.

Reduktionsplikt

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört en reduktionsplikt, dvs ett krav på alla drivmedelsleverantörer som säljer bensin och diesel att varje år minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. 

Reduktionsplikten är ersatt av den tidigare skattenedsättningen och ska bidra till att det blir mer klimatsmarta biodrivmedel. Reduktionsplikten ska bidra till att Sverige ska nå målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter tom 2030. 

Energimyndigheten är en kontrollfunktion

Redovisningen av ursprung och reduktion av växthusgaser följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2022.

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen. Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp och ursprung.

Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

Shells ursprungsinformation logo

Shells ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vi ställer tuffa krav på oss själva

Vår ägare, St1, är en liten aktör på den internationella marknaden men genom att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung och en ökad reduktion av koldioxid.

Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.

Vi har sammanställt mer information där du kan ta del av fördelningen av alla länder och produkters ursprung och dess andel av St1s totala inköp.

Läs mer här

Miljöinfo 2022 Shellstationer

Sedan 1 oktober 2021 finns ett krav från Energimyndigheten på att miljöinformation så som klimatpåverkan, ursprungsland per råvara samt andel i förhållande i produktens energiinnehåll, ska redovisas på alla drivmedelsstationer samt på alla aktörers webbplatser. I nedan PDF-filer finner ni information om detta för respektive produkt. Siffrorna avser 2022.

Tabellerna på sidan två i PDF-filerna nedan visar vad vi blandar in i våra drivmedel. Grönt visar det förnybara innehåller och grått visar det fossila innehållet.

mer under Bensinstationer

Välkommen till en matdestination i förändring!

På våra servicestationer får du alltid den service du behöver och det är vår förhoppning att du lämnar oss lite gladare än när du kom. Förutom att tanka bilen kan du även ta en omhändertagande paus, tvätta bilen och hyra släp.

Shells drivmedel

Kolla in Shells unika bränslen och den tekniska expertis som följer med varje droppe.

Smörjmedel och oljor

Shell är världens största leverantör av smörjmedel och oljor med försäljning av högkvalitativa produkter i över 100 länder.